Genom att gå in på webbplatsen www.y-studio.fi (nedan webbplatsen) förbinder sig användaren att följa dessa allmänna användarvillkor. Användaren ska inte använda denna webbplats om han eller hon inte godkänner dessa användarvillkor. På webbplatsen kan även finnas särskilda tjänstespecifika villkor som användaren, som använder tjänsten, ska godkänna och på vilka dessa allmänna användarvillkor tillämpas endast sekundärt.

På dessa allmänna användarvillkor och tjänstespecifika villkor tillämpas Finlands lag.

Tjänsteleverantörer

På webbplatsen finns i huvudsak tjänster som erbjuds av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Dessutom kan det på webbplatsen finnas tjänster som erbjuds av utomstående tjänsteleverantörer.

Huvudkontoren för Fenniakoncernens bolag finns i Finland. Kontaktinformation till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia:

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia
FO-nummer 0196826-7
Besöksadress: Kyllikkiporten 2, 00240 Helsingfors
Postadress: 00017 FENNIA
Telefon: 010 5031 (vardagar 8–17)

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia har fått sin koncessioner i Finland. Bolagen övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 013, 00101 Helsingfors, tfn +358 10 831 51.

Immateriella rättigheter

Upphovsrätten till webbplatsen, dess utseende och innehåll samt övriga immateriella rätter hör till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia eller andra informationslämnare.

Det är förbjudet att ens delvis publicera, överföra, kopiera, reproducera, lagra, använda eller på annat sätt utnyttja webbsidorna på webbplatsen utan att Fennia uttryckligen gett sitt skriftliga samtycke till det på förhand. Kunden har emellertid rätt att lagra enstaka webbsidor på sin dator eller skriva ut sidor för sitt eget personliga bruk i egenskap av privatperson. När kunden citerar sidor eller information på dessa sidor ska han eller hon alltid uppge källan och i elektroniska texter använda en länk för att hänvisa till den sida varifrån citatet tagits.

Användning av webbplatsen och ansvarsbegränsningar

Webbplatsen och dess information är endast riktad till marknaden i Finland. Den information som publiceras på webbplatsen kan inte under några som helst omständigheter anses som ett bindande erbjudande, en förbindelse eller ett annat åliggande för dess givare om inte annat separat och uttryckligen meddelats.

Webbplatsen erbjuds till kunden som sådan. Strävan har varit att omsorgsfullt säkerställa riktigheten i sakinnehållet på webbplatsen. Fennia ansvarar dock inte för att den information som presenteras på webbplatsen är felfri och inte heller för direkta eller indirekta skador i anslutning till användningen av informationen.

På webbplatsen kan finnas länkar till tredje parters webbplatser. Fennia ansvarar inte för innehållet på, tillgängligheten till, datasäkerheten eller lagligheten hos tredje parters webbplatser.

Användaren bär ansvar för att det meddelande eller den information som skickas via webbplatsen kommer fram. Fennia ansvarar inte om meddelanden eller information som förmedlas via webbplatsen går förlorade, skadas eller förändras. Kunden ansvarar för att han eller hon inte skickar lagstridigt eller osakligt material via denna webbplats. Kunden ska försäkra sig om att det material som skickas inte innehåller virus eller på annat sätt är skadligt.

Fennia ansvarar inte för eventuella serviceavbrott till följd av tekniska störningar eller övriga orsaker och inte heller för att webbplatsen och dess server inte innehåller virus eller på något annat sätt är skadliga.

Ändring av användarvillkor och webbplats

Fennia har rätt att när som helst ändra dessa användarvillkor, webbplatsens och dess tjänsters innehåll, utseende och tillgänglighet samt de krav på utrustning som användning av webbplatsen förutsätter och att lägga ned en tjänst eller förhindra kundens åtkomst till webbplatsen. Vi strävar efter att meddela om eventuella ändringar på webbplatsen på förhand.

Dessa villkor gäller från 1.3.2021.