Hantera förändringar

Har ditt företag anställda? Läs 5 tips för att sköta permitteringen rätt

Har ditt företag anställda? Läs 5 tips för att sköta permitteringen rätt

Permitteringar är en tillfällig åtgärd som svarar på det minskade arbetsbehovet. Det viktiga är att sköta permitteringen rätt – ta vara på expertens tips.

| |

Att permittera anställda kan vara ett sätt för företag att överleva tillfälliga svåra tider utan att säga upp personal.

– Permitteringar är ett viktigt och fungerande verktyg för arbetsgivare eftersom de inte behöver göra ändringar i själva arbetsavtalet. Genom permitteringar kan arbetsgivaren anpassa sin verksamhet för den mängd arbete som finns just då. Utan permitteringsmöjligheter skulle företagen möjligen vara tvungna att säga upp anställda, säger Pauliina Latosaari som är jurist på Turism- och Restaurangförbundet MaRa.Pauliina Latosaari

Enligt henne är permitteringar en bra tillfällig åtgärd som svarar på det minskade arbetsbehovet. Med permittering avses att arbetet och löneutbetalningen tillfälligt avbryts.

Undvik fallgropar kring permitteringar genom att läsa Latosaaris bästa tips för permitteringar i företag med färre än 20 anställda.

1. Utred om permitteringen kan undvikas

Innan företaget permitterar har det en skyldighet att utreda ifall man kunde erbjuda annat jobb eller en utbildning till den anställda.

– Ifall man kan göra det, kan man inte permittera den anställda, säger Latosaari.

Enligt henne måste det finnas en grund för permittering enligt arbetsavtalslagen.

2. Kom ihåg att ge förhandsinformation

I arbetsavtalslagen fastställs att företag med färre än 20 anställda måste ge förhandsinformation om permittering. Detta eftersom de inte omfattas av lagen om samarbete inom företag.

– Förhandsinformationen bör ges i det skedet när det eventuella permitteringsbehovet uppdagas för arbetsgivaren. Det är en sorts förhandsvarning om eventuella framtida permitteringar, förklarar Latosaari.

Enligt henne är målet med förhandsinformationen att de anställda i ett så tidigt skede som möjligt får veta om den kommande permitteringen, dess grunder, uppskattad längd och hur permitteringen förverkligas.

Arbetsgivaren måste också ge de anställda en chans att bli hörda kring den givna förhandsinformationen.

Latosaari betonar ändå att förhandsinformationen inte är samma sak som meddelande om permittering.

– Permitteringen träder inte i kraft efter endast förhandsinformationen.

3. Ge meddelande om permittering

Enligt arbetsavtalslagen bör meddelande om permittering ges senast 14 dagar innan permitteringsperioden börjar. Kollektivavtalen kan ha avvikande bestämmelser.

Coronaviruset har fört med sig vissa ändringar. Till slutet av 2020 är det tillåtet att ge meddelande om permittering senast fem dagar innan permitteringen börjar.

Fram till slutet av året är det också möjligt att permittera visstidsanställda, vilket inte normalt är möjligt.

De tillfälliga lagförändringarna har uppstått som en följd av de hastiga permitteringsbehoven som coronaviruset har orsakat. Framförallt restaurang- och turismbranschen har lidit mycket av virusets inverkningar.

– Meddelande om permittering bör i första hand ges personligen. Ifall det inte är möjligt kan meddelandet också postas eller skickas elektroniskt, men då måste man försäkra sig om att meddelandet kommit fram, påminner Latosaari.

Meddelande om permittering skiljer sig från förhandsinformationen i och med att uppgifterna i informationen inte behöver vara lika noggrant framställda som i själva meddelandet om permittering.

4. Gäller permitteringen viss tid eller tills vidare?

En anställd kan permitteras antingen för viss tid eller tills vidare.

I visstidspermitteringar anges slutdatum redan i meddelande om permittering. För permitteringar som gäller tills vidare anges endast uppskattad längd och då avbryts permitteringen när den anställda kallas tillbaka på jobb.

– En anställd kan kallas tillbaka på jobb från en tillsvidarepermittering med en veckas förvarning, berättar Latosaari.

Anställda kan också permitteras antingen heltid eller på deltid, beroende på arbetsgivarens möjligheter att erbjuda arbete.

– Om man kan erbjuda arbete på deltid kan anställda permitteras på deltid.

I praktiken innebär det en viss mängd timmar per dag eller ett visst antal arbetsdagar per vecka.

– Arbetsgivaren får själv avgöra hur det förverkligas, men man måste tänka på vad permitteringsbehoven tillåter, säger Latosaari.

5. Permittering eller uppsägning?

Detta beror på om arbetsmängden minskat tillfälligt, eller om arbetsmängden minskat betydande och permanent.

I en uppsägning måste arbetsmängden ha minskat permanent, medan permitteringar handlar om att det fortfarande kommer att finnas arbete i framtiden.

Inte ens en lång permitteringsperiod övergår automatiskt till en uppsägning. I en uppsägningsprocess måste arbetsgivaren alltid utreda om det är möjligt att undvika uppsägning genom att omplacera eller utbilda den anställda att ta hand om andra uppgifter.

Ifall detta inte är möjligt, eller om den anställda inte vill ta emot arbetet som erbjuds, kan arbetsavtalet sägas upp. Uppsägningen bör följa uppsägningstiden som definieras antingen i arbetsavtalslagen eller i kollektivtalet.

Fakta

Kom ihåg-lista för permitteringar

1. Meddelande om permittering bör innehålla grund för permittering, när permitteringen inleds samt längd eller uppskattad längd.

2. Permitterade anställda måste erbjudas arbete innan det är möjligt att nyanställa.

3. I arbetsavtalslagen finns förordningar om grunder för permitteringar. Kollektivavtal kan ha egna bestämmelser till exempel gällande hur tidigt meddelande om permittering bör ges. Kom alltså ihåg att beakta både lagen samt kollektivavtalet.

4. Arbetsgivaren bestämmer själv hur permitteringarna riktas. Man måste ändå fästa uppmärksamhet vid vilken typ av arbete som minskat. Kollektivavtalen kan också ha förordningar om i vilken ordning de anställda ska permitteras.

5. Permitteringar kan förverkligas mycket flexibelt, men arbetsgivaren bör komma ihåg att behandla de anställda jämställt.

6. I företag med färre än 20 anställda har arbetsgivaren inte skyldighet att anmäla permitteringar till TE-byrån. Anmälningsskyldigheten gäller bara företag som omfattas av lagen om samarbete inom företag. Den permitterade anställda bör alltså själv anmäla sig som arbetslös arbetssökande senast samma dag som permitteringen träder i kraft.

Ett tillfälligt test blir bestående del av affärsverksamhet: Onlinekurserna ger bredare möjlighet att nå ut

Fysioterapi på distans och nya onlinekurser. Fysioterapeut Janna Rosenqvist var tvungen att ställa om sin verksamhet. Nu undrar hon varför hon inte jobbat mer online redan tidigare.

Två företagares erfarenheter från coronavåren: en stängde dörrarna under den värsta krisen, andra har haft en nästan normal vår

Hur ska man göra när vardagen gör en U-sväng? I restaurangbranschen har personalen permitterats för att dra ner på utgifter medan onlinetjänster har varit eftertraktade.

Corona ledde till att lantgården fick ny kundgrupp: unik köttprodukt köptes först av restauranger, nu av privatpersoner

När coronaviruset stängde restaurangerna tappade Hästkulla Gård majoriteten av sin försäljning. En ny kundkrets hittades via reko-ringar och försäljningen är nästan tillbaka till det normala.

130-årigt familjeföretag har överlevt krig och finanskriser – också coronapandemin ska överlevas

Nya produktsegment, hängiven personal och beredskap att reagera snabbt har hjälpt Knorring genom kriserna.

4 fakta om företagssanering – processen kräver uthållighet men kan i bästa fall få företaget upp på benen igen

En företagssanering innebär mycket mer än en skuldsanering. Advokat Jussi Laakkonen berättar i vilka situationer saneringen gör mest nytta.

Förändringsstyrning är vardag i tillväxtbolag – ”Verksamheten måste förnyas”

Det går inte att svara på tillväxt endast genom att jobba hårdare. Det säger Jarna Heinonen, professor i företagande.

Tofuföretag långt före sin tid – en tuff start blev lönsam över 20 år senare

En för tidig ekonomisk satsning på en ny företagsverksamhet blir dyr, men lägger en grund för framtiden. Jalotofus fördel är att de startat långt före alla konkurrenter.

Liten och stor samarbetar: försöker hitta medel för framtidens bokhandel

Lokala bokhandeln Gros i Vasa inleder samarbete med Akademiska bokhandeln. Båda går in som jämbördiga parter.

Framgång är teamarbete – vd:n lever i nuet och styrelsen blickar långt framåt

I Muminvärlden i Nådendal är det nästan lika harmoniskt som i Mumindalen – styrelse och vd för en aktiv diskussion och kompromissar när det behövs.

Ladda mer