Beskattning

Företagarens kom ihåg-lista: så här ser skatteåret 2020 ut för företag

Företagarens kom ihåg-lista: så här ser skatteåret 2020 ut för företag

Nedskärningar i hushållsavdraget blir ett slag mot en del företag, men dubbla avskrivningar boostar förhoppningsvis investeringar.

|

Skatteåret 2020 medför endast några förändringar för företag. Till exempel beskattningen för aktiebolag och enskilda näringsidkare är mestadels oförändrad.

Markku Ojala som är skatteexpert på Ekonomiadministrationsförbundet i Finland säger att skattesituationen inte bjuder på några överraskningar.

Enligt honom är det bra att företagen kan förutspå beskattningen och att det inte uppstår onödiga förändringar. Å andra sidan sker det en tråkig nedskärning i hushållsavdraget – som direkt påverkar hundratals små och medelstora företag som erbjuder tjänster till hushåll.

Företagets beskattning 2020: Hushållsavdrag

Maximibeloppet för hushållsavdraget sjunker från 2 400 euro till 2 250 euro. Utöver det sjunker avdragets andel av arbetsersättningen från 50 till 40 procent.

Dubbla avskrivningar

Skatteåret 2020 medför dubbla avskrivningar för företag. Dubbla avskrivningar har varit i bruk med jämna mellanrum, med målet att öka företagens intresse för investeringar. Den här gången gäller de dubbla avskrivningarna i fyra år. Avskrivningarna är ett sätt att påverka företages resultat.

I praktiken innebär lagen att företag kan göra avskrivningar på 50 procent i stället för 25 procent på anskaffningar. Tidigare rättigheter för dubbla avskrivningar har begränsats till produktionsrelaterade investeringar.

Med andra ord berörs allt fler företag av rätten till dubbla avskrivningar. Man kan till exempel göra dubbla avskrivningar för anskaffningen av en kopieringsmaskin. Enligt Ojala drar företag som går på förlust inte nytta av de dubbla avskrivningar. Ungefär vart femte företag går på förlust.

Arbetsgivarens socialavgifter

Arbetsgivarens lagstadgade socialförsäkringsavgifter hålls på samma nivå som 2019. Lagstadgade avgifter är arbetspensions-, arbetslöshets-, sjuk-, olycksfalls- och livförsäkringavgifter.

I kalkylen intill ser man att arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter under 2020 är i medeltal 20,36 procent, alltså 0,03 procentenheter lägre än 2019.

Skatteåret 2020

Kontrollera FöPL-arbetsinkomsten

FöPL-arbetsinkomstens nedre gräns stiger med 260 euro jämfört med 2019. FöPL-arbetsinkomsten måste vara minst 13 076 euro om företagaren vill omfattas av utkomstskyddet för arbetslösa.

Skatteåret 2020

Dagtraktamente och kilometerersättningar

Dagtraktamentet för arbetsresor i Finland stiger med en euro. Däremot är kilometerersättningen för bilresor oförändrad.

Dagtraktamentet är avsett för att ersätta utgifter som arbetsresan medfört. Partiellt dagtraktamente betalas för arbetsresor på över sex timmar och heldagtraktamente för arbetsresor på över tio timmar.

Kilometerersättningar och dagtraktamenten är skattefria.

Skatteåret 2020

Bränsleskatter

Accisen för fordonsbränsle stiger med 250 miljoner euro på årsnivå. Skattehöjningen träder i kraft i början av augusti. Det här innebär en höjning på ungefär 6–7 cent per bränsleliter.

Dessutom är beskattningen av tjänstebilar under granskning. Målsättningen är att styra användarna av tjänstebilar att skaffa bilar med låga utsläpp, till exempel elbilar.

Indelningen i förvärvskällor slopas

Slopandet av indelningen i förvärvskällor blir synligt när företaget gör sin skattedeklaration för 2020. Det innebär att ett positivt resultat för de bostadslägenheter som till exempel ett maskinverkstadsföretag äger samt förlusten i den egentliga affärsverksamheten räknas ihop och företaget behöver inte skatta på samma sätt som tidigare.

Slopandet av indelningen i förvärvskällor berör framförallt aktiebolag.

Inkomstregistret

Anmälningar till inkomstregistret underlättas för småföretagare. Tidsfristen för anmälan om inkomster gällande bland annat naturaförmåner och löneförskott förlängs.

Ibruktagandet av förseningsavgifter för inkomstregistret skjuts upp med ett år.

Beskattning på dividender är komplicerat – kolla in beräkningsformeln

En bra skattemodell för dividender skulle sporra företagaren och vara lätt att räkna ut.

Förändras momsredovisningen? Utredning väcker oro

Företagare är rädda för att både arbetsmängden och utgifterna kommer att växa om momsuppgifter ska redovisas varje faktura för sig.