Beskattning

Sex frågor om moms – få koll på fakta

Sex frågor om moms – få koll på fakta

Det lönar sig att direkt anmäla sig till momsregistret om man tror att räkenskapsperiodens omsättning överstiger gränsen på 10 000 euro.

| |

En ny företagare stöter på mervärdesskatten alltså momsen redan när företaget grundas. I etableringsanmälan finns en fråga om anmälan till registret för momsskyldiga.

Mervärdesskatten är en konsumtionsskatt som försäljaren lägger till i försäljningspriset för en vara eller tjänst. Skatten är indirekt, alltså betalas alltid av köparen. Företaget redovisar och betalar momsen vidare till skattemyndigheterna.

Som ny företagare lönar det sig att vara extra noga med om man över huvud taget är momsskyldig och vilken momssats som gäller. Det rådet ger skatteexpert Leena Juusela på Oy Toukko Ltd som specialiserat sig på ekonomiförvaltning.

När är ett företag momsskyldigt?

Man måste anmäla sig till momsregistret om räkenskapsperiodens omsättning överstiger 10 000 euro. Med omsättning avses sammanlagd försäljning exklusive mervärdesskatt.

Momsgränsen överskrids eventuellt inte i småskalig affärsverksamhet eller om företagandet är en bisyssla. Ett företag som inte hör till momsregistret lägger inte på moms för de varor och tjänster som säljs.

Det lönar sig att uppskatta storleken på omsättningen så realistiskt som möjligt. Om gränsen på 10 000 euro överskrids under året, är man tvungen att betala moms retroaktivt för hela räkenskapsperiodens försäljning.

Man kan också gå med i momsregistret frivilligt. Enligt Leena Juusela lönar det sig ifall de egna kunderna är momsskyldiga företag. Då kan man utnyttja moms-avdrag för egna uppköp. Läs mer om dem nedan.

I lagen finns skilda definitioner på verksamhet vars försäljning är momsfri. Det handlar bland annat hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvård. Om ett företag säljer endast dessa kan man inte momsregistrera företaget ens frivilligt.

Momsen gäller också sådana företag som köper varor utanför EU eller gör varu- eller tjänsteuppköp från andra EU-länder.

Hur mycket mervärdesskatt betalar man?

Momssatsen beror på vad företaget eller företagaren säljer.

För idrottstjänster lönar det sig att kontrollera Skatteförvaltningens instruktioner för mervärdesskattesatsen. Den reducerade skattesatsen på 10 procent gäller endast tjänster som gäller utövande av motion. Till exempel för undervisning av idrottsgrenar gäller den allmänna skattesatsen på 24 procent.

Om nollskattesatsen tillämpas på försäljarens egen verksamhet har man rätt att dra av den moms som hör ihop med anskaffning av produktionsmaterial. Men företag med nollskattesats lägger ingen moms på den egna försäljningen. Samma gäller försäljning av varor och tjänster till andra EU-länder.

Ett företag kan ha både momspliktig och momsfri verksamhet. Till exempel räknas idrottsmassage som en hälsotjänst och är momsfri verksamhet om det handlar om en utbildad massör. Men om samma företag säljer produkter gäller momssatsen på 24 procent.

Hur räknas mervärdesskatten?

Mervärdesskatten räknas utgående från det skattefria priset på den sålda varan eller tjänsten. I det priset ingår alla extra tillägg såsom faktureringstillägg, postkostnader och kilometerersättningar.

Exempel: Ett företag säljer via sin webbutik ett par byxor och en skjorta till en kund. Det skattefria priset är 100 euro. Utöver det här debiterar försäljaren fem euro i postkostnader. Momsgrunden är således 105 euro och den allmänna momssatsen på 24 procent tillämpas.

Ett typiskt räknefel uppstår när momsen räknas utgående från försäljningspriset. Om man vill veta hur stor andel momsen är av helhetssumman ska man räkna på följande sätt:

Hurdana momsavdrag kan man göra?

Ett företag som ingår i momsregistret kan dra av momsen för en vara eller tjänst som köpts till företaget. Avdraget kan göras endast om anskaffningen gäller den momspliktiga verksamheten. Köpet måste bevisas via ett kvitto eller faktura där priset och momsen framgår.

Man kan inte dra av moms för köp som har gjorts för företagarens eller personalens privatbruk. Man kan inte heller göra avdrag på till exempel följande:

  • det är fråga om fastigheter som företagaren eller personalen använder som bostad, fritidsbostad – alternativt kostnader för sådana fastigheter
  • inköpen anknyter till företagarens resor mellan bostaden och arbetsplatsen
  • varan eller tjänsten har skaffats för representationsändamål
  • personbilar, motorcyklar och vissa andra transportmedel. Begränsningen gäller ändå inte personbilar som är köpta endast för företagets körningar.

Juusela uppmanar att vara extra noga med representationskostnader. Enligt Skatteförvaltningen uppstår avdragsgilla marknadsföringskostnader och icke avdragsgilla representationskostnader i väldigt liknande situationer.

Företaget kan också ha utgifter varav en del omfattas av momsen och andra ej. Så kan det vara till exempel i ett massageföretag som också säljer tjänster. Då måste utgifterna delas upp.

– Oftast är de lättast att dela utgifterna i förhållande till omsättningen av de olika verksamheterna. Om de olika verksamheterna utövas i ett skilt utrymme, kan man åtminstone fördela lokalens hyra enligt kvadratmeteråtgång för bägge verksamheter, tipsar Juusela.

När betalas momsen?

Momsen anmäls och betalas till Skatteförvaltningen alltid månadens tolfte dag den andra månaden som följer efter att månaden slutat. Till exempel betalas momsen för februari först i april. Skatten betalas månadsvis. Om affärsverksamheten är liten kan ett företag ansöka om längre skatteperiod:

  • Om omsättningen är högst 30 000 euro kan momsen redovisas och betalas kvartalsvis eller bara en gång om året.
  • Om omsättningen är högst 100 000 euro kan momsen betalas kvartalsvis.

Hur kan man få lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns?

Om affärsverksamheten är småskalig. Företagare som hör till momsregistret och vars omsättning är under 30 000 euro kan få lättnad.

Om ett momsregistrerat företags omsättning är under 10 000 euro är lättnaden samma som summan för hela skatten som borde betalas. Man behöver alltså inte betala moms, så länge man meddelar om lättnaden till skattemyndigheterna. Lättnad vid momsskyldighetens nedre gräns är ändå beskattningsbar inkomst i inkomstbeskattningen.

– Det händer rätt ofta att man inte förstått ansöka om lättnaden. Den lönar det sig att komma ihåg i småskalig verksamhet, tipsar Juusela.

Fakta

Mervärdesskatt i internationell handel

För företag som gör internationell handel lönar det sig att utreda momsfrågor noga – vare sig det handlar om köp eller försäljning.

Enligt Leena Juusela är huvudprincipen att konsumtionslandet skattar. Det finns ändå en hel del undantag. Bland annat följande påverkar mervärdesskatten:

  • om företaget säljer varor eller tjänster
  • om handeln sker inom EU eller utanför
  • i vilket land handeln sker
  • om kunderna är konsumenter eller andra företag.

Man kan be om hjälp av skatteexperter och hos Skatteförvaltningen.