Företagarens kompetens

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Strategi är mer än en plan: den visar också konkurrensfördelarna

Företagscoachen berättar vilken betydelse vision och strategi har i olika faser av företagets livscykel.

| |

En strategi är inte bara nyttig utan till och med ett nödvändigt verktyg för att man ska försäkra sig om företagets riktning och tillväxt. I grunden klargör strategin hur företaget skiljer sig från konkurrenterna.

Så här tänker företagscoachen Ossi Vanhamäki från Balentor som coachar och konsulterar företag. Han har närmare 20 års erfarenhet av att coacha och konsultera olika storleks företag i förändrings- och tillväxtsituationer.

Företagets vision och strategi går hand i hand. En bra och tydlig vision hjälper företaget att hitta en riktpunkt och därmed också riktning. Strategi å sin sida fördjupar förståelsen för vad man gör – ett hurdant företag vill man bygga, en hurdan plan behövs och med hurdana steg når man visionen?

Vanhamäki berättar hur det lönar sig att beakta vision och strategi i olika faser av företagets livscykel.

1. Grundandet

Den som grundar ett företag har ofta en vision som hen vill förverkliga. Det betyder ändå inte att man alltid skulle ha en tydlig riktning. Det kan hända att den egna idén förverkligas utan noggrannare funderingar kring vart företaget är på väg.

– Om visionen saknas blir det lätt så att man bara plottrar lite. Man vet nödvändigtvis inte ens vad man är ute efter, utan det handlar mest om att få företaget att snurra runt, säger Vanhamäki.

Han betonar betydelsen av att ha en riktning. Som stöd för det behövs en strategi som är mer än en plan.

Enligt Vanhamäki är strategi i första hand en förståelse för ett hurdant företag man bygger. Vad gör företaget speciellt och annorlunda? Hur väljer man att göra saker i företaget? Vilket mervärde producerar företaget?

– När man har det här på det klara vet man också sina konkurrensfördelar, alltså hur man kan lyckas och skilja sig från massan. Om strategin saknas kan det hända att man driver ett dussinföretag.

Efter ett gediget grundarbete är det dags för strategins andra del, alltså en plan för hur man ska förverkliga målsättningarna i praktiken. Vanhamäki påpekar att en strategi inte är någon garanti för hård tillväxt men tillväxtkurvan pekar snabbare uppåt när företaget vet vad det sysslar med.

– Om man saknar en plan brukar det leda till att idén om företagets utveckling förblir en dröm och en romantisk tanke. Eller så finns det ett stort gap mellan visionen och nuläget, eftersom man inte förstår vilka steg som leder mot målet.

2. Tillväxtfasen

Ett företag som vill satsa på tillväxt behöver en plan för hur framförallt tillväxten ska kontrolleras. Enligt Vanhamäki handlar det i väsentlig grad om en förståelse för flaskhalsar i tillväxten. En strategi hjälper att upptäcka sådant på förhand.

Flaskhalsar i tillväxten kan vara till exempel företagets kapacitet eller tillgång till arbetskraft. Det går inte att reagera på sådant i ett ögonblick.

– En viktig strategipunkt för tillväxtföretag är att någon går i första ledet och undanröjer flaskhalsar.

Vanhamäki pratar om att bygga en vägkarta: man börjar med att känna igen vilka saker som måste lösas och i vilken ordning. Strategiarbetet handlar också om prioriteringar.

– Man kan och behöver inte göra allt på en gång. Det gäller att planlägga och prioritera enligt vad som är realistiskt och mest akut.

Längs vägen är det skäl att granska att företaget hålls kvar på tillväxtbanan.

Det lönar sig också att granska visionen med jämna mellanrum: överensstämmer visionen fortfarande med vad företaget vill ha och vad som är realistiskt att nå? Vad lönar det sig att sträva efter?

3. Förändringsfasen

Fastän företaget skulle ha en bra strategi och vägkarta kan man ändå stöta på något oväntat som tvingar en att ändra planen. Vanhamäki betonar att det i förändringsfaser alltid är viktigt att granska om företagets strategi fortfarande är korrekt. Det gäller affärsverksamhetsmodellen, riktningen och agendan.

Enligt Vanhamäki behövs en viss känslighet som hjälper en att upptäcka och tolka förändringar i verksamhetsmiljön. Man kan förbereda sig på dem genom att tänka ut olika scenarier.

– Man måste inse fakta när man fattar strategiska beslut, betonar Vanhamäki.

Han menar alltså att företaget inte kan fastna i gamla spår. Det kan uppstå problem om företaget håller hårt fast i de gamla planerna och inte är redo att ändra kurs. Ett företag som är öppet för förändringar har bättre chanser att överleva.

– Förändringar kan också öppna upp för nya möjligheter. Om man envist följer den gamla planen kan ett riktigt bra tillfälle bli outnyttjat, påminner Vanhamäki.

 

Fakta

Vad består en bra vision och strategi av?

En bra vision är inte bara en slogan eller ett yttrande som ”områdets mest efterfrågade aktör”.

Företagscoach Ossi Vanhamäki från Balentor råder att definiera visionen enligt var man vill se företaget om till exempel fem år. Gör det med hjälp av så konkreta frågor som möjligt:

– Hur stort är företaget då? Hur många anställda? På hur många ställen finns verksamhet?
– Vad är företagets huvudverksamhet?
– Hur ser företagets verksamhetsmodell ut? Vem är partners/samarbetsparter?
– Vilken teknologi eller vilka produkter har företaget?

Visionen måste också gå att skissa tydligt.

– Om planen är att ha ett företag med hundra anställda på sju olika orter måste man tänka på hur man ska börja bygga det. Vilka saker måste utvecklas, med hurdan tidtabell och i vilken ordning?

En bra strategi ger en riktning

Att känna igen de egna konkurrensfördelarna är strategins kärna och säger mycket om vilken typ av företag man håller på att bygga.

Strategin svarar också på frågan ”hur”. Resultatet av strategiarbetet är en agenda och vägkarta för att nå den eftersträvade visionen. Strategin styr alltså verksamheten. En bra strategi beaktar företagets utmaningar och definierar hur man ska svara på dem.

Det lönar sig att kontrollera företagets strategi med jämna mellanrum. Vanhamäki jämför det här med orientering: också orienteraren kollar då och då att hen är på rätt kurs och var nästa kontroll är.

– Det här måste man göra i och med att kontrollerna ändras titt som tätt i det riktiga livet, påminner Vanhamäki.

 

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.