Entreprenörskap

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Styrelse och advisory board – likheter, skillnader och möjligheter

Både styrelsen och en advisory board är nyttiga redskap för att utveckla verksamheten. Men hur skiljer de sig åt?

|

Både styrelsen och en advisory board erbjuder verktyg för att utveckla företaget. Det finns också skillnader i verksamheterna som är bra att beakta.

Den största skillnaden handlar om verksamhetens natur. Styrelsens existens är lagstadgad, vilket betyder att styrelseverksamheten är obligatorisk i motsats till en advisory board.

– Styrelsen är ett lagstadgat organ med stort ansvar. Den ansvarar för att företagets förvaltning och verksamhet verkställs, säger Ilkka Wäck som är ordförande i Hallituspartnerit Helsinkis styrelse.

Styrelsen ansvarar också för att bokföringen samt övervakningen av finansförvaltningen är under kontroll.

Om det uppstår situationer där företagets verksamhet kan klandras är det styrelsen som har ansvaret.

– En advisory board har inte samma juridiska ansvar. I det praktiska arbetet finns endast små skillnader. Det handlar om diskussioner och att hitta olika synpunkter.

Fastställningen av sammansättningen för en advisory board och en styrelse skiljer sig ändå åt. Enligt Wäck kan det vara något tydligare att fatta beslut om styrelsen. Styrelsen utnämns av bolagsstämman och då funderar man på styrelsens sammansättning i samråd med bolaget.

I små och medelstora företag består styrelsen oftast av företagaren och andra eventuella nyckelpersoner. När man funderar på sammansättningen är det också bra att beakta att externa medlemmar kan vara till nytta. De kan granska ärenden mer kritiskt, vilket bidrar med proffsighet till styrelsearbetet.

För en advisory board är frågan om sammansättning friare. Som grund finns ofta ett behov att skaffa mer specialkunskap, men det finns inte en modell för att sammanställa en advisory board.

Skillnader i uppgifter

Oberoende av vilken verksamhetsmodell som företaget använder sig av är det viktigt att erbjuda både de externa styrelsemedlemmarna samt advisory boarden all befintlig information. Endast på det sättet kan de bidra med mervärde till företagsverksamheten. Ibland kan det också betyda att man ifrågasätter nuvarande verksamhetssätt.

styrelse advisory board

Fastän målet för en advisory board och en styrelse är rätt lika, finns det ändå vissa nyansskillnader.

Enligt Wäck är styrelsens viktigaste uppgift att försäkra sig om att man förstår ägarnas vilja och kan granska företagets verksamhet ur ett brett perspektiv.

– Om ägarna inte har koll på företagets riktning kan inte styrelsen vara säker på att styra företagets verksamhet och strategi åt rätt håll.

Styrelsens uppgift är att blicka långt fram i tiden. Majoriteten av dess verksamhetstid bör användas på vad som är på kommande, inte på situationen just nu.

Styrelsen följer alltså upp att verksamheten organiserats väl. Riktningen är tydlig och man vet vart man är på väg. Företaget drar nytta av detta, eftersom riktningen lätt tappas bort i vardagen och små saker får en alltför stor roll.

– Den största utmaningen är att ha en bra affärsverksamhet och göra upp en bra strategi med tanke på framtiden.

Styrelsen hjälper med att se till att strategin inkorporeras i verksamheten.

Också en advisory board hjälper företaget att fatta beslut om framtiden, men man kan också dra nytta av den för kortsiktiga målsättningar, såsom ett företagsköp.

Utvärdering av verksamheten

Verksamheten för en advisory board och styrelse skiljer sig också i förhållande till hur man stöder bolagets ledning samt utvärderar den egna verksamheten.

Det är viktigt att styrelsen kan sparra och agera bollplank till vd:n. Annars kan hen bli väldigt ensam i sitt arbete.

Styrelsen måste också ansvara för sin egen verksamhet. Här har styrelsens ordförande en stor roll, som enligt Wäck inte kan betonas nog.

– Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsearbetet fungerar bra och som det ska. Ifall styrelsen kompletterar sitt kunnande med advisor-verksamhet är också det på ordförandens ansvar – i ett gott samarbete med vd:n.

En advisory board bidrar med specialkunnande som bolaget kan dra nytta av och styrelsen kan ha som stöd i beslutsfattandet.

Också bolagets ägare måste samlas regelbundet för att granska vad styrelsen gör för att förverkliga företagets målsättningar och strategi. Det lönar sig att byta ut styrelsemedlemmar med jämna mellanrum så att styrelsen inte stagnerar.

Precis som i arbetslivet är det smart att med jämna mellanrum ta in personer med nytt kunnande.

– Det är ingen dålig modell att styrelsen verkar i till exempel fem år och medlemmarna byts ut stegvis. Ett sådant verksamhetskoncept kan underlätta verksamheten.

En bra styrelse hjälper företaget att nå framgång och bli ännu bättre

En bra styrelse främjar företagets verksamhet och känner igen det som bör utvecklas. Ett styrelseproffs berättar vad som är bra att tänka på när man grundar en styrelse.

Familjeföretagets hårda målsättning: omsättningen ska tredubblas till 100 miljoner

Efter en generationsväxling uppdaterade investeringsbolaget Saxo sin strategi. Nu jobbar alla ihop för att företaget ska nå sina tillväxtmål.