Y-Studio har flera partners av vilka vi får information om aktuella ämnen som berör företagare och tips om intressanta företagare.

Fenniakoncernen

Vi är en är partner inom ekonomisk trygghet för företag, företagare och hushåll. Vi erbjuder olycksfalls-, liv-, pensions- och sparförsäkringar för företagande och livet samt kapitalförvaltning åt företag och privatpersoner. Vi vill verkligen förstå våra kunder, så vi kan hitta rätt lösningar för deras behov i föränderliga livssituationer.

Fenniakoncernens tjänster genomförs av Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia, Fennia Liv, Fennia Kapitalförvaltning Ab, Fennia-service Ab samt Fennia Fastighetsutveckling Ab.

Vi deltar i Y-Studio, eftersom vi vill erbjuda inspiration, kunskap, kompetens och berättelser för företagare och dem som är intresserade av entreprenörskap.

INFRA rf

Infrastrukturbranschens experter bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och trafikcentra samt vattenförsörjnings-, energi- och datakommunikationsnät. INFRA rf är en gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom branschen. Vi har cirka 1 500 medlemsföretag.

Vi förbättrar våra medlemmars förutsättningar att arbeta produktivt, skickligt och etiskt. Vi påverkar finansieringen av infrastrukturbyggande, branschens tillvägagångssätt och lagstiftning samt utbildnings- och övrig politik. Vi är en del av Byggnadsindustrin RT och Finlands Näringsliv EK.

Y-Studio kompletterar vår medlemskommunikation genom att lyfta fram nya perspektiv och idéer också från andra branscher.

LVI-TU rf

Vi är en bransch- och arbetsgivarorganisation för VVS-installationsbranschen och en betjänande expert. Våra medlemsföretag omsätter sammanlagt över 1,2 miljarder euro och de sysselsätter ungefär 7 000 yrkesmän.

Vi främjar affärsverksamhetsmöjligheterna för våra medlemsföretag genom att förhandla om kollektivavtal inom VVS-branschen och genom att bevaka våra medlemmars intressen på arbetsmarknaden. Våra medlemmar har tillgång till vår professionella rådgivningstjänst, konsultering och utbildning. Dessutom stöder vi våra medlemmars affärsverksamhet genom att främja verksamhetsförutsättningarna inom VVS- och husteknikbranschen.

Vi deltar i Y-Studio för att erbjuda våra medlemmar mer omfattande information om entreprenörskap, kollegialt stöd och utvecklingsmöjligheter.

Turism- och Restaurangförbundet rf.

Vi är en intressebevakare och arbetsmarknadsorganisation för företagare och arbetsgivare inom turism-, inkvarterings-, restaurang- och fritidstjänstbranschen och branschen för välfärdstjänster i samband med dessa.

Vi främjar verksamhetsförutsättningarna för branschens företag i näringspolitiken och arbetsmarknadsfrågor. MaRa har 2 800 medlemmar med 7 700 verksamhetsställen. Våra medlemmar står för över 85 procent av den totala omsättningen inom turism- och restaurangbranschen i Finland. MaRas medlemsföretag sysselsätter cirka 70 000 personer. Vi erbjuder våra medlemmar avgiftsfri och sakkunnig rådgivning, juridiska tjänster och branschens mest omfattande utbildning i hela landet.

Vi deltar i Y-Studio för att se till att MaRas medlemmar har tillgång till ett omfattande paket med aktuell information om viktiga ämnen för företagare.

Ung Företagsamhet rf

Ung Företagsamhet rf (UF) är en ideell förening. Vi stöder företagsamhetsfostran, där vårt mål är att få ungdomar att identifiera och utnyttja sina egna förmågor – lära sig genom att göra.

Vi erbjuder ungdomar i åldern 7–29 år program som stöder en företagarmässig attityd, arbetslivsfärdigheter och ekonomisk administration. Programmen genomförs i skolor som en del av undervisningen. Bekanta dig med våra program.

Vi uppmuntrar skolor att öppna sina dörrar mot det omgivande samhället. Våra program innehåller inskrivna roller för volontärer från arbetslivet, vilket underlättar samarbetet mellan skolor och företag.

Finlands Franchising-Förening rf

Finlands Franchising-Förening rf är en förening, vars syfte är att främja samverkan mellan företag som verkar enligt franchisingprincip samt främja och utveckla god praxis inom franchising, öka kännedomen om franchising, sköta samhällsrelationer och upprätthålla förbindelser med franchiseorganisationer i olika länder.

Föreningen ansvarar också för den självregleringsmodell för franchising som används i Finland och som baserar sig på de allmäneuropeiska etiska regler för franchising som upprätthålls av European Franchise Federation (EFF). Finlands Franchising-Förening rf:s medlemskedjor har förbundit sig till dessa regler.

Vi deltar i Y-Studio för att dela expertkunskap och intressanta historier om franchising med dem som är intresserade av företagande och dess olika former, och för att stödja kompetensutvecklingen hos medlemskedjorna och deras företagare.

Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf

Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf är en intressebevakningsorganisation till vilken 700 företag som erbjuder rehabiliteringstjänster hör. Dessa företag har 900 verksamhetsställen runt om i Finland. Våra medlemmar består av fysio-, psyko-, tal-, närings-, ergo- och musikterapiföretagare och -företag. Största delen av företagen är små 1–3 personers företag, som erbjuder närservice till invånarna i sina hemkommuner.

Rehabiliteringsföretagarna i Finland rf:s uppgift är att informera sina medlemmar om lagenliga skyldigheter och lagreformer på ett lättläst språk. Dessutom får företagarna praktiska anvisningar och utbildning för sin företagsverksamhet och mångsidig juridisk rådgivning.

Vi deltar i Y-Studio eftersom medlemsföretagare får därifrån viktig information och idéer som intresserar företagare och bra tips för att utveckla sitt eget företag.

Nyföretagarcentralerna i Finland rf

I vårt nätverk ingår 29 nyföretagarcentraler från olika delar av Finland. Dessutom består Nyföretagarcentralernas medlemmar till stor del av sammanslutningar, företag och experter, som vill vara med och skapa framgångsrika företagare och företag.

Nyföretagarcentralernas nätverk betjänar årligen 15 000 blivande företagare. De grundar årligen 7 000 företag. Av dessa företag är över 80 procent verksamma efter de fem första verksamhetsåren.

Vi erbjuder företagare pålitlig och avgiftsfri rådgivning inför företagsstarten och i början av företagandet. Den som funderar på företagande hittar den närmaste centralen https://www.uusyrityskeskus.fi/yritysneuvonta/uusyrityskeskukset/

Vår uppgift är att hjälpa grunda lönsamma företag och företag redo för tillväxt i Finland. Vi vill att varje blivande företagare får rätt information, hjälp och sparring i början av företagandet.

Elentreprenörsförbundet STUL rf

Vi är en näringspolitisk intressebevakare inom branschen för elektrisk husteknik. Vår uppgift är att främja våra medlemmars förutsättningar för lönsam näringsverksamhet, smidigt samarbete i hela byggkedjan och olika intressentgruppers kännedom om möjligheterna inom elektronisk husteknik att utveckla både människors och miljöns välbefinnande. Totalt cirka 3 000 företag är medlemmar i STUL, varav 1 650 är egentliga medlemmar.

Branschens företagare får som medlemsförmån i STUL ett mångsidigt stöd för att framgångsrikt utöva sin verksamhet och utveckla sin kompetens. Medlemmarna har tillgång till bland annat omfattande teknisk och juridisk rådgivning.

Vi deltar i Y-Studio för att erbjuda våra medlemmar ännu mer omfattande aktuell information om entreprenörskap, nya idéer och möjligheter att utveckla sin kompetens inom affärsverksamhet.

Ekonomiadministrationsförbundet

Ekonomiadministrationsförbundet auktoriserar och övervakar företag som erbjuder ekonomiförvaltningstjänster samt utvecklar sakkunskapen hos professionella inom ekonomiförvaltning och löneadministration, så att finländska företag kan bli framgångsrika med hjälp av högklassig ekonomiförvaltning.

Ekonomiadministrationsförbundet har ca 850 auktoriserade medlemsbyråer, vars kunder är över hälften av alla små och medelstora företag i Finland. Vi bedriver också aktiv intressebevakning för att säkerställa ekonomiförvaltning som tjänar företagares behov.

Vi når små och medelstora företag främst via våra medlemmar, men Y-Studio är en kanal med vars hjälp vi får direktkontakt med finländska företag för att förmedla viktig information som relaterar till företags ekonomi.