Laki ja sopimukset

Kaikilla yrityksillä on liikesalaisuuksia – Pidätkö huolta omistasi?

Kaikilla yrityksillä on liikesalaisuuksia – Pidätkö huolta omistasi?

Liikesalaisuuslaki antaa lisäsuojaa liikesalaisuuksille, mutta tietojen salassapidosta on myös syytä sopia kirjallisesti.

|

Liikesalaisuudet ovat tärkeä osa yritysten kilpailukykyä. Uusi liikesalaisuuslaki astui voimaan elokuussa 2018, ja se toi mukanaan paremman suojan.

Liikesalaisuuslaki koskettaa kaikenlaisia yrityksiä koosta ja toimialasta riippumatta. Käytännössä kaikilla yrityksillä on joitakin liikesalaisuuksia eli liiketoiminnan kannalta olennaisia tietoja, jotka halutaan pitää pois muiden ja etenkin kilpailijoiden tiedosta.

Mitä pk-yrittäjän on syytä tietää liikesalaisuuslaista?

Mikä muuttui?

15.8.2018 voimaan astunut liikesalaisuuslaki kokoaa tärkeimmät liikesalaisuuksia koskevat säädökset, jotka ovat olleet tähän asti hajallaan lainsäädännössä.

Yritysten liikesalaisuuksien suoja parani selkeästi, kun liikesalaisuuden käsite, salassapitovelvoitteet ja liikesalaisuuden loukkaamisesta aiheutuvat seuraamukset määriteltiin selkeästi uudessa laissa.

Muutoksen ansiosta liikesalaisuudet tulivat suojan kannalta samalle tasolle patenttien, tavaramerkkien ja muiden immateriaalioikeuksien kanssa. Tämä on positiivinen asia, sillä monelle pk-sektorin yritykselle liikesalaisuudet ovat tärkein immateriaalioikeus.

Liikesalaisuuslaki tuo yrityksille aiempaa isomman riskin loukata muiden yhtiöiden liikesalaisuuksia. Tämä liittyy erityisesti yhteistyökumppanuuksiin.

Lakiuudistus toi yrityksille aiempaa paremmat keinot puuttua oikeudenloukkauksiin. Jos tavarassa tai palvelussa hyödynnetään oikeudettomasti jollakin tavalla toisen liikesalaisuutta, voi tiedon haltija vaatia sitä tuhottavaksi, muutettavaksi tai vedettäväksi markkinoilta.

Muita lain tarjoamia keinoja ovat kiellot sekä käyttö- ja vahingonkorvaukset.

Mitä liikesalaisuudet ovat?

Liikesalaisuudeksi määritellään tieto, joka täyttää kolme edellytystä: ensinnäkin tiedon pitää olla salassa pidettävää eli se ei saa olla yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa.

Tiedolla pitää myös olla elinkeinotoiminnan kannalta taloudellista arvoa. Lisäksi tiedon lailliselta haltijalta edellytetään kohtuullisia toimenpiteitä tiedon salassa pitämisen varmistamiseksi.

Liikesalaisuutena voidaan pitää esimerkiksi liikeideoita, asiakasrekistereitä, hinnoittelutietoja, tietokantoja, markkina-analyysejä ja tuotteiden teknisiä tietoja.

Liikesalaisuuksia on erityisesti nopeasti muuttuvilla tekniikan aloilla, mutta siellä niiden elinkaari voi olla myös lyhyempi tekniikan kehittyessä.

Jokaisen yrityksen on syytä miettiä omalta kohdaltaan, mitä sellaista tietoa sillä on hallussaan – joko itse kehittämänä tai hankittuna – jota ei haluta muiden tietoon.

Jos naapuriyhtiön kaveri kysyy yhtiön myyntisuunnitelmia seuraavalle kaudelle, annatko tiedon? Jos et, kyseessä on liikesalaisuus.

Suojaa vai patentoi?

Kaikkia yrityksen aineettomia oikeuksia ei voi suojata tavaramerkkien, mallioikeuksien, tekijänoikeuksien ja patentoinnin avulla. Liikesalaisuuksien suojaaminen tuo valikoimaan yhden keinon lisää.

Nyrkkisääntönä on, että jos keksintö ja salainen tieto ilmenee suoraan valmiista tuotteesta, patentoi. Jos se taas ei käy ilmi, säilytä innovaatio liikesalaisuutena.

Liikesalaisuudet suojaavat myös esimerkiksi sellaisia palveluja tai palvelukonsepteja, joiden patentointi ei ole mahdollista.

Yrityksellä voi olla esimerkiksi oma tapansa toteuttaa palvelu, jolloin tähän liittyvä salaisena pidetty tieto on liikesalaisuutta.

Miten liikesalaisuuksia suojataan?

Liikesalaisuudet saavat suojaa vain, jos yritykset kiinnittävät huomiota niiden suojaamiseen.

Tärkeä edellytys on, että yritys on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin liikesalaisuuksien suojaamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä, että luottamukselliset tiedot on suojattu tietoteknisin ja fyysisin turvajärjestelyin.

Tietojen asianmukaisesta suojaamisesta on tarpeen huolehtia muun muassa tietojärjestelmien salasanojen, tilojen lukitsemisen ja kulunvalvonnan avulla.

Yrityksen liikesalaisuuksien salassapidosta on syytä sopia myös kirjallisesti mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Näin on syytä toimia silloin, kun liikesalaisuuksia luovutetaan esimerkiksi liikekumppaneille.

Kuinka vältän loukkaamasta muiden liikesalaisuuksia?

Yritysten on oltava huolellisia saadessaan tietoonsa yhteistyökumppaneidensa liikesalaisuuksia.

Erityisen tärkeää on sopia kirjallisesti salassapidon kestosta ja siitä, mihin tarkoitukseen liikesalaisuuksia saa hyödyntää toisessa yhtiössä. Jos kyse on erityisen salaisesta tiedosta, on hyvä sopia myös yksityiskohtaisemmin siitä, miten ja ketkä toisessa yhtiössä saavat käsitellä tietoja.

Salassapitosopimuksiin on syytä suhtautua riittävällä vakavuudella. Niitä saatetaan heittää pöytälaatikkoon pölyttymään, vaikka niissä saattaa olla merkittäviä, yhtiön toimintaa rajoittavia ehtoja.

Myös siitä pitäisi huolehtia, etteivät yhtiöön rekrytoidut ihmiset tuo mukanaan muiden yhtiöiden liikesalaisuuksia ja hyödynnä niitä työssään. Tällaiset tiedot ovat tyypillisimmin entisiltä työnantajilta.

Miten salassapidosta kannattaa sopia?

Salassapitosopimukset ovat yleistyneet huomattavasti 2000-luvulla. Niitä tehdään yleensä kaikessa vähänkään luottamuksellisemmassa liiketoiminnassa. Salassapidosta ja sen rajoista on tärkeä sopia etenkin toisten yritysten kanssa.

Uuden lain mukaan luottamuksellisessa liikesuhteessa syntyy automaattisesti yritysten välinen salassapitovelvollisuus, joten toisaalta salassapidosta sopimisen unohtaminen ei aina ole kohtalokasta.

Muiden osakkaiden kanssa salassapidosta on hyvä sopia osakassopimuksella.

Työntekijän kanssa salassapitosopimus kannattaa tehdä silloin, jos henkilö käsittelee työssään työnantajan tai tämän liikekumppaneiden luottamuksellisia tietoja.

Työntekijän osalta on erityisen tärkeää sopia työsuhteen jälkeisestä salassapitovelvollisuudesta. Työntekijällä on suoraan rikoslain perusteella salassapitovelvollisuus työsuhteen ajan ja kaksi vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen, mutta tätä voidaan pidentää sopimuksin.

Mitä voi tapahtua pahimmillaan?

Jos liikesalaisuuksien salassapidosta ei sovita, niin pahimmillaan yhtiö saattaa menettää kokonaan tuotekehitykseen tekemänsä panostuksen ja sen kilpailuedun, mikä sillä on.

Toiseksi vaarana on, että yhtiö loukkaa muiden liikesalaisuuksia ja joutuu osalliseksi riitaan, jossa sitä vaaditaan lopettamaan liikesalaisuuksien hyödyntäminen. Yritykseltä saatetaan vaatia silloin myös vahingonkorvausta.

Liiketoimintaa vuoristoradalla – Kuljetinvalmistaja tietää, millaista on olla suhdanteiden armoilla

Voitosta tappioon ja takaisin nousuun. 37 vuotta syklisellä toimialalla on opettanut Ferroplania tasoittamaan laskuja ja hyödyntämään nousuja.

Iso investointi vaatii juustoyrittäjältä lisää myyntiä ja nuukuutta – ”Luiden päällä ei ole paljon mitään”

Herkkujuustola suunnitteli historiansa suurinta investointia yli kymmenen vuotta. Tilinpäätöksillä oli merkittävä rooli pankkilainan saamisessa.

Tulorekisteri-ilmoittamisen lievennykset helpottavat etenkin pk-yrittäjää

Ensimmäinen vuosi tulorekisterin kanssa oli harjoittelua – toinen vuosi tekee ilmoittamisen etenkin pk-yrittäjille ja yhdistyksille hieman helpommaksi, kirjoittaa Taloushallintoliiton henkilöstöhallinnon johtava asiantuntija Eija Männistö.

Mitä tilinpäätös tarkoittaa ja miten sitä tulkitaan? Tässä vastaukset

Tilinpäätös koostaa tilikauden tapahtumat yhteen. Yrittäjälle se on tärkeä keino arvioida myös yrityksen tulevaa kehitystä.

Koko vuoden tulot tammikuussa: Lyytin bisnesmalli vaatii hyvää kassanhallintaa

Turkulaisyritys oli kassakriisissä vuonna 2010. Nyt suunnitelmissa on kansainvälinen kasvu.

Laskutatko valtiota? Nyt on korkea aika päivittää verkkolaskutus kuntoon

Sähköinen laskutus yleistyy yhä kiihtyvää tahtia. Varsinkin valtiota laskuttavien yritysten on hyvä laittaa verkkolaskutus ajan tasalle, kirjoittaa Taloushallintoliiton johtava asiantuntija Janne Fredman.

Vinkkejä tilitoimiston valintaan – varmista ammattitaito ja luota muiden kokemuksiin

Yrityksen johto vastaa kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuudesta, joten tilitoimisto kannattaa valita huolellisesti, kirjoittaa Aldian Tiina Raatikainen.

Mitä uusi verkkolaskulaki tarkoittaa?

Jos yrityksen asiakkaana on suomalaisia suuryrityksiä tai julkishallintoa, tilannetta kannattaa seurata rauhassa, kirjoittaa Taloushallintoliiton Janne Fredman.

Muuttuuko arvonlisäveron ilmoittaminen? Selvitys herättää huolta

Yrittäjät pelkäävät työmäärän ja kustannusten kasvavan, jos arvonlisäverotietoja ryhdytään antamaan tulevaisuudessa laskukohtaisesti.

Lataa lisää