Laki ja sopimukset

Loma-aika tulee: Muista ainakin nämä asiat

Loma-aika tulee: Muista ainakin nämä asiat

Suurin muutos koskee työntekijöiden lomalla sairastamista. Kesäharjoittelijoille syytä heti selvittää talon tavat.

|

Kesäkuu on tuonut jälleen kymmeniä tuhansia palkattuja kesätyöntekijöitä ja -harjoittelijoita yrityksiin.

Yksi näistä yrityksistä on savonlinnalainen Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy, joka on erikoistunut kunnallistekniikan urakointiin ja vesihuollon erikoiskohteisiin.

”Joudumme kouluttamaan työntekijämme hyvin pitkälti itse, koska seudun ammattikoulut eivät valmista kiinteistöjen ulkopuolisiin asennustöihin. Harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden työtehtävät määräytyvät oman taitotason mukaan”, kertoo toimitusjohtaja Juha-Pekka Kotilainen.

Osa työhön perehdytyksestä tehdään aina työn aikana.

”Pyrimme laittamaan harjoittelijan kokeneen työporukan mukaan. Koskaan ei ole sellaista tilannetta, että uusi työntekijä joutuisi ottamaan liikaa vastuuta tehtävistä, joista hän ei ole perillä.”

Kotilainen hoitaa itse yleisen perehdytyksen.

”Minä hoidan taloushallinnon ja juridisen puolen. Katson, että työsopimus on kunnossa, selvitän missä työterveyshuolto on ja kerron, miten yrityksessä toimitaan.”

”Tuon esille myös yrityskulttuuria. Meillä toimitaan vahvasti itseohjautuvina tiimeinä. Työmaalla ei ole kovinkaan usein työnjohtoa. Haluammekin palkata oma-aloitteisia ihmisiä, jotka uskaltavat kysyä, jos eivät tiedä.”

Huono perehdytys voi johtaa suuriin vahinkoihin työmailla, joilla käytellään isoja koneita.

”Jos kaikki työntekijät osaavat työnsä ja uskaltavat kysyä, pystymme välttämään isoja virheitä. Työturvallisuusasiat ovat tärkeitä heti alusta asti. Aina voi tehdä paremmin, ja aina pitää olla aikaa miettiä. Tämä ei ole äkkinäisen hommaa”, Kotilainen tiivistää.

Muista ainakin nämä asiat:

Vastuuhenkilö loman aikana.

Kun yrittäjä on lomalla, työpaikalle on hyvä nimetä vastuuhenkilö. Kerro myös, mistä sinut saa kiinni, jos tarve vaatii.

Työntekijöiden vuosilomasta ja palkkauksesta huolehtiminen. Työnantajan pitää sopia tai määrätä työntekijöiden loma-ajankohdat ja huolehtia loma-ajan palkanmaksusta ja muista palkoista työehtosopimusten ja vuosilomalain mukaisesti. Eri työehtosopimuksissa on erilaisia kirjauksia vuosilomasta ja loma-ajan palkan maksuajankohdista.

Jos työntekijäsi sairastuu vuosiloman aikana. Vuosilomalaki muuttui 1.4.2016. Työntekijän sairastuessa vuosiloman aikana kuusi ensimmäistä sairauspäivää ovat omavastuupäiviä, jotka eivät oikeuta vuosiloman siirtoon. Omavastuu koskee vain työntekijöitä, jotka ovat ansainneet yli 24 vuosilomapäivää. Mikäli lomapäiviä on 24 tai alle, ei karenssia ole. Yli 24 lomapäivää ansainneiden työntekijöiden kohdalla karenssipäivien määrä määräytyy vuosiloman yli 24 päivää ylittävän osan perusteella. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä vuosiloman siirtoa sekä vaadittaessa esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Myös työehtosopimuksissa saattaa olla määräyksiä vuosiloman siirtämiseen liittyen.

Myös kesätyöntekijät pitää vakuuttaa. Työnantajana vakuutat kesätyöntekijät lähtökohtaisesti samoin kuin muutkin työntekijät. Kesätyöntekijät TyEL-vakuutetaan, jos työntekijä on 18–67-vuotias ja ansio työsuhteesta on vähintään 57,51 euroa kuukaudessa. Tapaturmavakuutuksen osalta vakuuttamisvelvollisuuden raja on 1 200 euroa. Raja on kalenterivuosi- ja työnantajakohtainen, ei työntekijäkohtainen. Huomioon otetaan kaikki työnantajan kalenterivuoden aikana maksamat ja maksettavaksi sovitut palkat.

Millainen työsopimus kesätyöntekijälle? Kesätyöntekijän sopimuksen tulee noudattaa työnantajan soveltamaa työehtosopimusta. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Työsopimuksessa tulee sopia muun muassa työnteon aloittamisesta, työajasta, työtehtävästä ja työntekijän palkasta sekä mahdollisista luontoiseduista. Jos kyse on määräaikaisesta työsuhteesta, tulee myös tämän ilmetä työsopimuksesta, samoin kuin määräaikaisuuden perusteen. Mikäli työsuhteen halutaan koeaika, on myös siitä nimenomaisesti sovittava työsopimuksessa. Myös sovellettavaan työehtosopimukseen on syytä viitata.

Entä jos työsopimusta ei ole? Jollei sopimusta tehdä kirjallisesti, työnantajan on annettava työntekijälle kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä. Velvollisuus koskee toistaiseksi voimassaolevia ja yli kuukauden mittaisia määräaikaisia työsuhteita. Selvityksen vähimmäissisällöstä säädetään työsopimuslaissa. Samaa listausta voidaan pitää myös työsopimuksen vähimmäissisältönä.

Työterveyshuolto. Työnantajan pitää järjestää kesätyöntekijälle työterveyshuolto. Työterveyshuoltopalveluita on saatavana erisisältöisinä. Työnantaja valitsee haluamansa palvelutason, jonka tarjoaa työntekijöilleen.

Kesätyöntekijän perehdyttäminen. Työnantajan velvollisuutena on perehdyttää työntekijä työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työ- ja tuotantomenetelmiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin. Työturvallisuuslaki sisältää myös monia muita työturvallisuuteen liittyviä työnantajavelvoitteita. Lisäksi työntekijälle on syytä selvittää, kenen puoleen hänen tulee kääntyä mikäli jokin työhön liittyvä seikka askarruttaa.

Työterveyslaitoksen tietokortti: Nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen

Asiantuntija: Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n lakimies Sami Nisametdin