Laki ja sopimukset

Työsuojelu kuuluu jokaiselle työnantajalle – Muista ainakin nämä neljä asiaa
Työsuojelu tarkoittaa työolojen kohentamista: työhön liittyvien vaarojen tunnistamista sekä fyysisen ja psyykkisen kuormituksen ehkäisemistä.

Työsuojelu kuuluu jokaiselle työnantajalle – Muista ainakin nämä neljä asiaa

Työsuojelun puutteet liittyvät usein esimerkiksi työterveyshuollon järjestämiseen.

|

Työsuojelu on asia, jota jokaisen työllistäjän tulisi miettiä jo ensimmäistä työntekijäänsä palkatessaan. Työsuojelu merkitsee sitä, että työnantaja huolehtii lakisääteisesti työpaikalle turvalliset olot. Se tarkoittaa esimerkiksi työhön liittyvien vaarojen ja haittojen sekä fyysisen ja psyykkisen kuormituksen huomioimista ja ehkäisemistä.

Jopa 60 prosenttia työsuojelun valvonnan kohteista on alle viiden ihmisen työpaikkoja. Pienillä yrityksillä on usein vähemmän kokemusta ja tietoa työsuojelun vaatimista toimenpiteistä.

Työllistävien yrittäjien on syytä muistaa ainakin nämä neljä asiaa työsuojelusta:

1. Ota työsuojelu haltuun: kartoita riskit yhdessä henkilöstön kanssa

Työturvallisuuden varmistamisessa olennaista on riskien arviointi sekä yhdessä henkilöstön että työterveyshuollon kanssa. Riskien arviointi on yksinkertaisimmillaan sitä, että käydään yrityksen toimialaan liittyen läpi, millaisia riskejä yrityksessä työskentelemisessä on, ja tehdään toimintaohjelma riskien ehkäisemiseksi.

Toisissa työpaikoissa riskit voivat liittyä esimerkiksi fyysiseen kuormittumiseen, toisissa paikoissa taas henkiseen kuormaan.

Toimintaohjelman avulla työolosuhteiden kehitystä on helppo seurata ja työntekijöitä kouluttaa ja opastaa.

2. Tee sopimus työterveyshuollosta

Lain mukaan työnantajan on järjestettävä työntekijöille vähintään niin sanottu ennaltahkäisevä työterveyshuolto. Se tarkoittaa sitä, että yrityksen on tehtävä työterveyshuollosta palveluntuottajan kanssa sopimus, johon kuuluvat työntekijöiden työhöntulotarkastukset sekä määräaikaiset terveystarkastukset.

Minimitasosta voi myös mennä yli eli esimerkiksi ottaa sopimukseen lääkäripalvelut, jolloin sairastunut työntekijä voi käydä työterveyslääkärillä.

Sopimuksen alkajaisiksi työnantaja ja työterveyshuolto selvittävät yhdessä työntekijöiden terveyteen vaikuttavia tekijöitä työssä ja työympäristössä. Selvityksen pohjalta syntyy työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jossa määritellään, miten terveyshaitat poistetaan tai niitä minimoidaan.

Usein erityisesti mikroyrityksiä joudutaan huomauttamaan työterveyshuollon järjestämisestä.

3. Tee työhön liittyvät sopimukset ja kirjaukset oikein

Työsuhteeseen liittyvistä työnantajan velvollisuuksista ensimmäinen ja tärkein on työsopimuksen tekeminen. Se on useimmiten selvintä tehdä kirjallisesti ennen työsuhteen alkamista.

Laissa määritellään, mitä siihen pitää kirjata esimerkiksi työajasta ja palkkauksesta.

Työsuhteen kuluessa työnantajan on huolehdittava myös esimerkiksi palkanmaksusta, työvuoroluetteloiden tekemisestä, työaikaan liittyvästä kirjanpidosta sekä vuosilomien seurannasta.

Työsuhteen päättyessä työntekijälle on annettava työtodistus.

4. Työsuojelu on myös pakollisista vakuutuksista ja maksuista huolehtimista

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä eläkevakuutuksella (TyEL), työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella sekä ryhmähenkivakuutuksella. Lisäksi työnantajan on maksettava sairausvakuutusmaksua sekä työttömyysvakuutusmaksua.

Tuhansia työsuojelutarkastuksia vuosittain

Työsuojelun tarkoitus on taata turvallisuus työpaikalla. Työnantajan tehtävänä on arvioida työpaikan vaaroja, seurata työoloja ja kehittää niitä. Työturvallisuuslain mukaan kaikilla työpaikoilla on oltava työsuojelun toimintaohjelma, jossa huomioidaan kaikki työpaikalla tehtävä työ.

10–19 henkeä työllistävässä yrityksessä on oltava nimetty työsuojeluvaltuutettu ja yli 20 henkeä työllistävissä yrityksissä työsuojelutoimikunta. Työsuojeluhallinto on julkaissut pienyrittäjälle oppaan, johon on koottu työsuojelun näkökulmasta oleellisia asioita.

Aluehallintoviraston (AVI) työsuojeluviranomaiset valvovat työsuojelun toteutumista. Vuosittain työsuojeluviranomaiset tekevät yrityksiin noin 25 000 tarkastusta.

Valvonta perustuu tarvehankintaan. Toisin sanoen tarkastuksia kohdistetaan enemmän sellaisiin yrityksiin ja työpaikkoihin, joissa riskit ovat normaalia suuremmat. Riskit voivat liittyä esimerkiksi tapaturma-alttiuteen, vaarallisten aineiden käsittelyyn tai vaikkapa henkisesti poikkeuksellisen raskaaseen työhön.

Rakennusala on tyypillisesti tapaturma-altis ala, jossa tarkastetaan perusasioita, kuten putoamissuojia, kulkuteitä ja työympäristöä. Toimistopuolella taas valvonnassa nousevat esiin enemmän perehdyttämiseen ja työn sujuvuuteen liittyvät asiat.

Työsuojelutarkastuksesta ilmoitetaan yritykselle pääsääntöisesti etukäteen ja samalla kerrotaan, mitä asioita tarkastus koskee. Vuosittain tehdään kuitenkin noin 2 000 tarkastusta työsuojeluviranomaisille tulevien tarkastuspyyntöjen perusteella. Tarkastuspyynnön voi tehdä anonyymisti käytännössä kuka tahansa.

Jos työsuojelutarkastuksessa havaitaan puutteita, työsuojelutarkastaja antaa toimintaohjeita puutteiden korjaamiseen. Jos kyse on vakavasta puutteesta, esimerkiksi työterveyshuollon puuttumisesta, annetaan kehotus hoitaa asia kuntoon tietyn määräajan puitteissa. Kaikkein vakavimmista eli esimerkiksi hengenvaaraa aiheuttavista puutteista saatetaan työ jopa keskeyttää kokonaan.

Piina vai pelastus? Tarkastaja tutkii työpaikan

Suomessa tehdään vuosittain lähes 30 000 työsuojelutarkastusta.

Työ liian yksipuolista – kiinnitä huomio tähän

Hyviin työolosuhteisiin ja -asentoihin panostaminen tuo yritykselle säästöjä, muistuttaa Fysio Centerin Susanna Antikainen.